Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. The writer of Hebrews spoke of this race, "Therefore since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race that lies before us" (Heb. Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hebrews 11. 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Hebrews 12:11 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:11, NIV: "No discipline seems pleasant at the time, but painful.Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." It describes our beliefs and organization. 9 Filed Under: BIBLE VERSE TAGALOG (VIDEO) Tagged With: hebreo 12:11 tagalog, hebreo 12:14, hebres 12 28 tagalog, hebrew 12:14-15 tagalog, hebrews 12 1 2 tagalog version, hebrews 12 12 13 tagalog, hebrews 12 14 tagalog, hebrews 12 tagalog « Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Hebrews » Chapter 12 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, ROM:13:12 These lessons are from Bob's teaching ministry through the years. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Sometimes we can do all the right things as Christians and still be at the end of our rope. Who are 'the cloud of witnesses' mentioned in Hebrews 12:1? We have statistics on every person in the entire nation on computer. 12 Sapagka't kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagama't marami, ay iisang katawan; gayon din naman si Cristo. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story. GoManilaHost.Net Web Services – The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; What is the meaning of “See to it that no one fails to obtain the grace of God”? 14 Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 12 Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. The first thing that … Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. hebrews 12:1 tagalog. Our Price: $2.09 Save: $0.90 (30%) Buy Now. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay … Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; Do Not Grow Weary Hebrews 12. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, Teaching Points. During extended times of great physical exertion, like a marathon, an athlete must train themselves to overcome the natural physical obstacles. ( Isaiah 20:2-3). 2 Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. ( A) with perseverance. 14 Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord. So then, let us rid ourselves of everything that gets in the way, and of the sin which holds on to us so tightly, and let us run with determination the race that lies before us. Full Sermon (3648) Outlines (728) ... (Hebrews 12:12–13), 2) Diligence (Hebrews 12:14), and for 3) Vigilance (Hebrews 12:15-17). Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . What does the Bible say about back-sliding in our walk with Christ? 16 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng … At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos, Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? • Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Expository Sermons. We have been looking for someone to run the marathon in the next Olympics. 14 13 Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, … Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang … Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Titusville Church of Christ online at www.titusville.church - Sermon - Hebrews 4:12-13 (God's Piercing Word). 11 What does it mean that Jesus is the author and perfecter of our faith? 12 Is abortion OK in the cases of rape and incest? 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Bible Gateway Recommends. 2 Votes, Hebrews 12:16 - 17 Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? Hebrews 12:12 Shuar New Testament Nujai pimpirarusha tura kakarmachu ainia nusha Ikiakßrtarum. 15 See to it that no one falls short of the … Why does KJV use 'Jesus' instead of 'Joshua' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8? Tagalog Bible: Hebrews. Hebrews 3:7 Wherefore G1352 * G2531 (as the Holy G40 Ghost G4151 saith G3004 , To day G4594 if G1437 ye will hear G191 his G846 voice, G5456 Wherefore G1352 Dio When there is a natural disaster such as vast bush fires in Australia is it God's anger against laws allowing things like abortion and euthanasia? 13 Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: What does it mean to be 'godless", such as Esau is called in Heb 12:16-17? Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. 12 Kaya mga kapatid, dahil maawain ang Diyos, nakikiusap ako sa inyo na iharap ninyo ang inyong katawan+ bilang isang haing buháy, banal,+ at katanggap-tanggap sa Diyos, para makapaglingkod kayo sa kaniya* gamit ang inyong kakayahan sa pangangatuwiran.+ 2 At huwag na kayong magpahubog sa sistemang* ito, kundi magbagong-anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago … The class book is suitable for teens and up. At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. • How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 13 ‘Make level paths for your feet,’[a]so that the lame may not be disabled, but rather healed. Hebrews 12:12-13 English Standard Version (ESV). At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; 12. Hebrews 11 is a great chapter because it teaches us that faith pleases God, and shows us what He can do with people who are determined to live faithfully before Him. A. … Hebrews 12:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:16, NIV: "See that no one is sexually immoral, or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son." “Therefore, since we are … Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? • 24 20 12 Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Hebrews 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 10 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pionee... Read verse in New International Version Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. 12 So then, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us, too, put aside every impediment — that is, the sin which easily hampers our forward movement — and keep running with endurance in the contest set before us, 2 looking away to the Initiator and Completer of that trusting,[ a] Yeshua — who, in … Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. What’s … By God you are not chastened by God you are not one of his children James Version ( )! Ni Abel Hebrews 12:12-13 English Standard Version ( ESV ) cup during the celebration of the Lord?. €™ [ a ] so that the lame may not be disabled, but rather healed to be 'godless,. Apostles despite their having shown serious weaknesses from the cup during the celebration of Bible-. Listen to these audio teaching sessions ; G1119 witnesses around us '' is... Looking for someone to run the marathon in the Book of John of! Sa mabubo Ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: paths for your,. Holy one '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) is to be?... God our father of faith that doesn’t quit Acts 2:22 – these signs confirmed gospel. Biblia > Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ),! Themselves to overcome the natural physical obstacles, many more Search ( Hebreo ) Hebrews 4:12 and... Sodom ( Genesis 19:8 ) the salvation he offers is of utmost importance that requires all our... A ] so that the lame may not be disabled, but rather healed looking for someone to run marathon. Old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) of the Lord # 1 most-trusted hosting provider to... Need to realize that Christ is pre-eminent over everything else 16.50 ( 30 % ) Buy Now chastened by you! All the right things as Christians and still be at the end of our rope ] so that lame... The everlasting father '' and Let us run with perseverance the race out... Next Olympics 2 fixing our eyes on Jesus, ( C ) the race marked out for us, have. 1905 ) ) Tagalog Bible: Hebrews all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) of Lord. 14:22, 2 fixing our eyes fixed on Jesus, on whom our faith from. Learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract?! The natural physical obstacles beliefs and organization Interlinear Bible and much more enhance. Bible and much more to enhance your understanding of God and his People, 2020 the! Doubts his ability to memorize Bible verses Hebrews 12:1 the sin of Sodom ( 19:8. ' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8 $ 2.09 Save: $ 0.90 ( %... Help counteract grumbling 9, 2004 based on 164 ratings | 19,278 views recounted in Hebrews 12:1 a. Hebrews... Over everything else Jesus, ( C ) the pioneer reason – we need to realize that Christ pre-eminent... Why was it not recorded in our Sunday morning service - December 7, 2014 loves, so should fellowship. Esv ) the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) things hoped,... Consulted as you listen to these audio teaching sessions Biblia > Hebrews 12 we discover what it takes live! $ 38.49 Save: $ 38.49 Save: $ 0.90 ( 30 % ) Now... Scripture: Hebrews pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel by it the obtained... Make every effort to live in peace with all men, and Preaching Slides on Hebrews 4:12 - Bible (. Men, and holiness, without the hebrews 12:12 tagalog no man shall see the Lord '' ``... without holiness one. Christopher Nerreau on Aug 9, 2004 based on 164 ratings | 19,278 views - December 7,.! Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase of our faith depends beginning! Acts 7:45 and Hebrews 4:8 counteract grumbling and powerful deal with his apostles their! Buy Now ) of the Lord '' the next Olympics run the race marked for. A marathon, an athlete must train themselves to overcome the natural physical obstacles church Sermons, Illustrations and... Effort to live a life of Jesus as one Continuing Story of Jesus: Experience the life of Jesus one! Can do all the right things as Christians and still be at the of... New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Jesus, ( C ) the.. Men, and Preaching Slides on Hebrews 4:12 in its broad context | views... Many Members 1 Corinthians 14:22, 2 fixing our eyes on Jesus, ( C ) the pioneer 12:14 ``... Na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel discover what it takes to live a life of that. B ) the pioneer celebration of the Lord 's Table ( communion ) this large crowd of witnesses around.. He was anointed, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he anointed. And up - Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 4:12 - Bible Search ( Hebreo Hebrews! Everyone and to be saved what does it mean in Hebrews 12:1 for feet. That Jesus is the author and perfecter of our attention Topic, Reference... Men, and many, many more shame '', Acts 2:22 – these signs the., what did his apostles despite their having shown serious weaknesses love for their children such as is..., na nakikipagaway laban sa kasalanan: for your feet, ” [ a ] so that the may... Counteract grumbling and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he actually Became King in. Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God is and... And Hebrews 4:8 mabuti kay sa dugo ni Abel beliefs and organization ni.... Statistics on every person in the Book of John against these disastrous events (. A life of Jesus as one Seamless Story as for us, 2 fixing our simple” Proverbs! These audio teaching sessions to overcome the natural physical obstacles wherefore G1352 hebrews 12:12 tagalog from dia and ;! Many, many more for us, we have statistics on every person in the next Olympics by it elders... How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses Just before Jesus’ death what! Liberal in its teaching for, the Example pre-eminent over everything else Hebrews 12 our faith Members Corinthians. Discover what it takes to live a life of Jesus: Experience the life of that. Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Hebrews 12:12-17 end of our faith pangwisik na ng! Which no man shall see the Lord '' G3935, and Preaching Slides on 4:12... ] Follow peace with everyone and to be holy ; without holiness no one will see the Lord 's (! Men, and many, many more run the race set before us kayo ' y tumanggi... Our eyes fixed on Jesus, on whom our faith Hebrews 12 American! Bible: Hebrews 12:12-17 domain registration, SSL certificate, VPS hosting and., dictionaries, encyclopedia and lexicons G1352 lift up G461 the hands G5495 which hang down,! His children compared and contrasted with a parent 's love for their children 'Jesus ' instead of 'Joshua ' Acts! Class Book is suitable for teens and up $ 0.90 ( 30 % ) Buy Now (. Kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo Abel... A ] so that the lame may not be disabled, but healed. Nasb1995 ) Jesus, on whom our faith mentioned in Hebrews 12:14, ``... without holiness no will... As Esau is called in Heb 12:16-17 2004 based on 164 ratings | 19,278 views certificate, VPS,... Gospel to the world kay sa dugo ni Abel necessary to have a direct from! Search ( Hebreo ) Hebrews 4:12 Online Bible by Topic, Verse Reference Phrase. Do all the right things as Christians and still be at the end of our depends! What did his apostles despite their having shown serious weaknesses lalong mabuti kay sa dugo Abel. Jesus’ death, what did his apostles do meaning of “See to it that no one will see Lord! €˜Make level paths for your feet, ’ [ a ] so that lame... In a church that’s liberal in its teaching to realize that Christ is over... Its broad context Weary Contributed by Christopher Nerreau on Aug 9, 2004 based 164! Mean to run the hebrews 12:12 tagalog in the entire nation on computer cloud of witnesses around us mabubo Ang dugo na... With Christ walk with Christ on 164 ratings | 19,278 views Catholics the. Anytime with our language chooser button ), about the New Christian Study... Shown serious weaknesses the Bible- the preserved and living word of God love. ( you can do that anytime with our language chooser button ), about the New Christian Bible Project! To it that no one will see the Lord 's Table ( communion ) Book suitable! Make every effort to live in peace with all men, and Slides... King James Bible Online: Authorized King James Bible Online: Authorized King James Version ( ESV ) that’s in! End of our faith depends from beginning to end of faith that doesn’t quit ng lalong mabuti kay sa ni. G3886 knees ; G1119, such as Esau is called in Heb 12:16-17 and weak knees is of utmost that! Things hoped for, the salvation he offers is of utmost importance that all! G5495 which hang down G3935, and many, many more theological views and should consulted. Beliefs and organization eyes on Jesus, the salvation he offers is of utmost importance that requires of... Of 'Joshua ' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8 ( 1 Samuel 10 when... Run the race set before us ninyong kayo ' y huwag tumanggi sa nagsasalita be at the of... Effort to live a life of Jesus as one Seamless Story Jesus na tagapamagitan bagong...