It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. ಗುಡಕೇಶಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಗನ್ಧರ್ವವರವೀಜಿತಃ ॥ 67 ॥, ಗಿರಿತ್ರೋ ಗೌಶ್ಚ ಗೀಸ್ತ್ರಾತಾ ಗಿರಿತ್ರಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ । ಓಂ ವಸುಧಾಚ್ಛತ್ರರಜತದಂಡಚ್ಛೃಂಗಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ । ಗೋವಿನ್ದೇಷ್ಟಪ್ರಿಯಾದಾತಾ ಗೌರಾಪಾರಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 82 ॥, ಗೋವಿನ್ದಾತ್ಮಾ ಚ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂಕರ ಏವ ಚ । ಗುಹಾಪಶ್ಯನ್ತೀಭೂರ್ಗೂಢಮಧ್ಯಮಾನಾದಭೃನ್ಮತಃ ॥ 142 ॥, ಗೀರ್ದೇವೋ ಗ್ಲಾಸಕೃದ್ ಗರ್ವೋ ಗೀಃಸೇವ್ಯೋ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂಕರಃ । ಗುರುಧರ್ಮಾಗ್ರಗಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಗ್ರಹಪೀಡಾದಿಮರ್ದಕಃ ॥ 14 ॥, ಗುಣಾಕಾರೋ ಗುಣಾನ್ತಃಸ್ಥೋ ಗುಣತ್ರಯನಿಷೇಧಕೃತ್ । ಗೃಹೀತಗುಣವಲ್ಲೀಲೋ ಗಾನವಿಜ್ಞಾನಪಾರದಃ ॥ 92 ॥, ಗವ್ಯಾಪಾಲೋ ಗಣಶ್ರೀಶೋ ಗೋಸ್ವಯಮ್ಭೂರ್ಗಣೇಷ್ಟಭೂಃ । Names of rain in kannada. ಗಣಶುದ್ಧೋ ಗಣಾಭಿಜ್ಞೋ ಗಾತ್ರೋದ್ವಾರಕರಪ್ರಭುಃ ॥ 124 ॥, ಗಾತ್ರಸತ್ಯೋ ಗವೇಷೇಷ್ಟೋ ಗಾಢಭೋಕ್ತಾ ಗುಹಾಚಲಃ । ಗೌರಸರ್ವಾರ್ಥವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಗತಿಸರ್ವಶರೀರಿಜಿತ್ ॥ 167 ॥, ಗಾಢಾನನ್ತಪದಾಶಕ್ತಿರ್ಗತಾಪತ್ತಿರ್ಗವಾಕ್ಷರಃ । ಗೋಗ್ರಾಮಣೀರ್ಗುಣಗ್ರಾಮೋ ಗಾಢಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ ॥ 109 ॥, ಗುರು ಮೋಹನಿರಾಕರ್ತಾ ಗಾಥಾಮ್ನಾಯದಿವಾಕರಃ । ಓಂ ವಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । 10 ।, ಓಂ ವಸುಮತೀದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ । ಗವೇಡ್ಯೋ ಗಗನಾಕಾರೋ ಗ್ರತ್ಸಾಧಿರ್ಗೋಧರೋ ಗ್ರಹೀ ॥ 183 ॥, ಗೋಧನೋ ಗೋಧನಾಧೀಶೋ ಗುಪ್ತವಸ್ತುಜ್ಞ ಏವ ಚ । Panchali: She was also referred as Panchali means a person (specially female) from the Kingdom of Panchal . ಗಮ್ಭೀರಾಪ್ರಾಕೃತಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮ್ಭೀರಾಸ್ಯೋ ಗವಾದೃತಿಃ ॥ 69 ॥, ಗಮ್ಭೀರನಿಮ್ನನಾಭಿಶ್ಚ ಗಮ್ಭೀರಜಲದಧ್ವನಿಃ । ಗೋಸತ್ಯಜ್ಞಾನಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಪಾದ್ ಗುರುಪಾದುಕಃ ॥ 147 ॥, ಗೂಢಪಾದೋ ಗುಡಾಕಾಜಿದ್ ಗುಹಾಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಹಾಶ್ರಿತಃ । trees name howdala. ಗೀರ್ವಾಣೇತರಗೋತ್ರಘ್ನೋ ಗಣೇಶಾಶೇಷದರ್ಪಹಾ ॥ 12 ॥, ಗೀರ್ವಾಣಗಣದುರ್ದರ್ಶೋ ಗೋಬ್ರಹ್ಮಭಯಭಂಜನಃ । ಗಣಾರ್ಹ್ಯೋ ಗಣಸಂವೀತೋ ಗರ್ಮುದಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 145 ॥, ಗೋಯೋಗಪದ್ಧತೇಃಕರ್ತಾ ಗುರುಯೋಗಾರ್ಥಶೈಲಿಕಃ । ಗುರುಭೀತಿಪ್ರಮರ್ದೀ ಚ ಗುರ್ವರ್ತಿವೃನ್ದಭೇದಕಃ ॥ 77 ॥, ಗೂಹೋ ಗೂಢತಮೋ ಗುಪ್ತೋ ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗೀತಿನಾಯಕಃ । The purpose of this list is to help Kannada parents in choosing names for newborn baby. ಓಂ ವಸುಮತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಗುರುರ್ಜಿತಪ್ರಿಯಾಕಾರೋ ಗ್ಲಾನಮ್ಲಾನಿನಿಷೂದಕಃ ॥ 19 ॥, ಗಭಸ್ತಿ ಗರ್ವಸಂಹರ್ತಾ ಗೋಕಶ್ಮಲನಿರಾಸಕೃತ್ । ... performed during occasions and in processions. ಓಂ ವಸುಧಾಭ್ರಮರಾರೂಢದಂಷ್ಟ್ರಾಪದ್ಮಾಗ್ರಕೇಸರಾಯ ನಮಃ । ಗೋಮದ್ವಾಸಿಜನಾನನ್ದೋ ಗುರುವಿಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಕೃತಃ ॥ 31 ॥, ಗವಾಮ್ಭರ್ತಾರ್ಥ ಗೋನಾಥೋ ಗೋಪನಾಥೇನನಾಥಿತಃ । ಗಣಕಾನಾಮ್ಪತಿರ್ಗೋಷ್ಠೋ ಗೌರವಾಣೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ॥ 137 ॥, ಗಿರೀನ್ದ್ರಾಭಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಹಾಚಿನ್ತಿತಪೂರಣಃ । ಗ್ರನ್ಥವನ್ಮಾನದೋ ಗೋಪ್ಯೋ ಗುಣನೇತ್ರಸಮುಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 57 ॥, ಗುಪ್ತವಸ್ತುರ್ಗಣೇಷಾನೋ ಗುಣಾನ್ತರ್ಭೂತಚಿನ್ಮಯಃ । Maltese: Eju. Parthadhwajagrasamvasine. Most important task is giving a name to the baby that would be parents usually do. Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu, Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada, Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil, Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi, 108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam, 108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi, Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Aastha Tamil TV Live Spiritual Online Streaming, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja Frequently Asked Questions, SriKalahasti Temple Rahu Ketu Pooja Timings, Ticket Cost, Procedure. The Shiva Purana list 1008 names for Lord Shiva. ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ । ಓಂ ವಸುಧಾಸಹಸ್ರಪತ್ರಮೃಣಾಲಾಯಿತ ದಂಷ್ಟ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವಪಾವನಾಯ ನಮಃ । ಗುಪ್ತಾಗುಪ್ತೋ ಗ್ರನ್ಥಬಲೋ ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ ॥ 79 ॥, ಗಣಕಪ್ರೀತಿಕೃದ್ ಗರ್ಗದೇವೋ ಗರ್ಗಾದಿಸತ್ಕೃತಃ । ಗಲಶೋಭಿಬೃಹನ್ನೋದೋ ಗುಮ್ಫಪ್ರಣಯಪಂಡಿತಃ ॥ 46 ॥, ಗೂಢೋಽತ್ಮಾ? ಗೃಹೀತಗುಣಗೋ ಗಾಥೀ ಗರ್ಭಗುಬ್ ಗೇಯಕೃನ್ಮುದಃ ॥ 68 ॥, ಗುಣಾಹಿತಕುಲತ್ರಾಸೋ ಗಣಾಧಾರೋ ಗಣೈಕಪಾತ್ । ಗತಕಾರಣಕಾರ್ಯಶ್ಚ ಗತಸಾಮ್ಯಾತಿಶಾಯಕಃ ॥ 101 ॥, ಗತಸರ್ವಾವತಾರತ್ವಾವತಾರಿಭೇದಕಲ್ಪನಃ । Animal names are listed in Kannada and English. ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ । 60 ।, ಓಂ ವನ್ದಿವೇದಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಪ್ತಃಕಬಲಿತಾಜಾಂಡಾಯ ನಮಃ । Krishnaa the lady who has a dark complexion. ಗೋತ್ರಾದುಗ್ಘಸುಧಾಮೋದೋ ಗಾಥಾಕಾವ್ಯಕಥೋದಿತಃ ॥ 173 ॥, ಗಾಥಾವಿದಗ್ಧೋ ಗೌರೀಷ್ಟೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರದೀಪನಃ । English. ಓಂ ವಿತಾನಫಲದಾಯ ನಮಃ । ಗಾನಸಾಮಸಮಾಗೇಯೋ ಗಣದುಷ್ಕೃತನಾಶನಃ ॥ 95 ॥, ಗೀರ್ವಾಣಭಾಷಾಸಮ್ಭಾಷ್ಯೋ ಗ್ರೀವಾಗರಲಶೇಷಭೃತ್ । ಓಂ ವಿತಾನೇಶಾಯ ನಮಃ । The beat is directed by a leader with cymbals in the center. ಗ್ರನ್ಥಸರ್ವಸ್ವರೂಪಾರ್ಥೋ ಗೀತಾಲಾಪವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 138 ॥, ಗೀಃಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗೀರ್ವಾಣೇನ್ದ್ರಶಿರೋಮಣಿಃ । ಓಂ ವಸುಧಾಹಾರಿರಕ್ಷೋಬಲನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ । Remember! ಓಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಲಕಾನ್ತಾರಕೃತ ಲೀಲಾವಿಹಾರಾಯ ನಮಃ । Boy. Download the Zee news app now to keep up with daily breaking news and live news event coverage . ಓಂ ವಸುಧಾಧಸ್ಸಮಾಲಮ್ಬಿನಾಲಸ್ತಮ್ಭ ಪ್ರಕಮ್ಪನಾಯ ನಮಃ । ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಗಹಾನ್ತಃಸ್ಥೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸುಖಾಲಯಃ ॥ 105 ॥, ಗಾಯನ್ತ್ರೀವಿದುಷಾಂವರ್ಚೋ ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ವಿವರ್ಧನಃ । ಗರ್ಗಾನುಗ್ರಹಕರ್ತಾ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯಭ್ರಮಾರ್ತಿಸಂಹರ್ತಾ ॥ 189 ॥, ಗರ್ಗಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಧ್ಗೋ ಗೀರ್ವಾಣೇಶಾದಿಸಂಸ್ತುತೋ ಗೋಭ್ರಾಟ್ । ಗೌರೀಸರಸ್ತಪಃಸ್ಥಾಯೀ ಗೌರೀಶಸರ ಆಸನಃ ॥ 108 ॥, ಗೋಸ್ತನೀಫಲಭುಗ್ ಗಾಢೋ ಗೌರಗಾತ್ರೋ ಗವಾಯನಃ । ದೇವೇನ್ದ್ರನರೇನ್ದ್ರಾದಿವನ್ದಾದಾರುವೃನ್ದ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷೋ ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗುಣ್ಯೇತರನಿಷೇಧಕೃತ್ ॥ 50 ॥, ಗ್ರನ್ಥನಿರ್ಮಾಣಚಾತುರ್ಯೋ ಗುಹಾವ್ಯಾಪೀ ಗತಶ್ರಮಃ । ಗೌರಭೈರವಸೋಽಹಂಜ್ಞೋ ಗೌರಲೋಕಫಲಪ್ರದಃ ॥ 151 ॥, ಗುರುಭಕ್ತಸುಖಾಮ್ಭೋಧಿರ್ಗೌರಸೂರಶತಪ್ರಭಃ । Names of rain's in Kannada. ಗತಸರ್ವಭಯಭ್ರಾನ್ತಿರ್ಗತಸಂಗೋ ಗತಾಂಜ್ಜನಃ ॥ 162 ॥, ಗೂಢಕೂಟಸ್ಥಧಾಮಾ ಚ ಗ್ರಸ್ತಕಾಲಭಯವ್ಯಥಃ । ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಿನ್ಧುಮಧ್ಯಸ್ಥಾಚಲೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । Karnataka has very rich folkloric traditions which have been kept alive for centuries. ಗುಹ್ಯಾತ್ಮಪರಧಾಮಾ ಚ ಗುಹ್ಯಶಂಖಂಸುಖಾರ್ಥಕೃತ್ ॥ 116 ॥, ಗೋಪ್ಯಶಂಖಂಶಿರೋಧಾಯೀ ಗಾಢನಿಸ್ಸೋಮಸೌಹೃದಃ । ಓಂ ವೇದದೂರಾಯ ನಮಃ । Names of rain in kannada. Kannada names for animals like Lion, Tiger, Elephant, Deer, Fox, Cow etc., are given here. Pavanputra. Malayalam: Karadi, ULiyam, Kodagu: Kardi. Showing page 1. ಗ್ರಾಮರಕ್ಷಣಸನ್ದಕ್ಷಾ ಗರ್ವಕಕ್ಷಹುತಾಶನಃ ॥ 11 ॥, ಗರ್ಮುದದ್ಭುತರೂಪಾಢ್ಯೋ ಗಾನ್ಧರ್ವೀಭೀಭಯಾತ್ಮಕಃ । ಗಣರಾಜಾಧಿರಾಜಶ್ಚ ಗತಿಮಾನ್ ಗಣವಾನ್ ಗಣೀ ॥ 96 ॥, ಗುಣಸೃಗ್ ಗತಿಧೃಗ್ ಗೇಯೋ ಗರ್ವವದ್ದುಃಖಕೃತ್ತಮಃ । ಓಂ ವಲ್ಗತ್ಸಟಾಜಾತವಾತಧೂತಜೀಮೂತಸಂಹತಯೇ ನಮಃ । 20 ।, ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರವಿಚ್ಛಿನ್ನಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಧರಾಧರಾಯ ನಮಃ । ಗೌರಚಿನ್ಮೇಖಲಾಧಾರೀ ಗೃಹ್ಯಯೋಗಸುವಸ್ತ್ರಭೃತ್ ॥ 119 ॥, ಗತಾದ್ವೈತೇತರಾಭಾಸೋ ಗಢತನ್ಮಯಕಾರಕಃ । ಗತಾಖಿಲಾಧಿಸನ್ನಾಥೋ ಗುಹ್ಯಸ್ವಸ್ಮರಭೂತಿಮಾನ್ ॥ 114 ॥, ಗುಹ್ಯೋಂಕಾರಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೋ ಗುಹಾಕಂಜಸ್ಥಿರಾಸನಃ । Remember! ಗುರುಶಿಷ್ಯಾರ್ಥಿತಾರ್ಥಜ್ಞೋ ಗೌರಹಂಸೋ ಗುಣಾವೃತಃ ॥। 86 ॥, ಗನ್ಧರ್ವದೇವಸೇವ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ಗನ್ಧರ್ವಪರಮೇಶ್ವರಃ । ಗ್ರನ್ಥಸಂಶಯಸಂಹರ್ತಾ ಗುರುಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರಶಿಕ್ಷಿತಃ ॥ 21 ॥, ಗುಣಾಗ್ರಣ್ಯೋಽಥ ಗನ್ಧೇಷ್ಟೋ ಗಿರಿನಾರನಿಜಾಸನಃ । TV9 established its image as one of India's most-watched and credible regional news channels worldwide. ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಪ್ರಭಾವಾ ದ್ರಚಯತಿ ಭುವನಂ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಸಮಗ್ರಮ್ । ಗೋಮನ್ನಾಥೋ ಗುಣಾಭೇದ್ಯೋ ಹಾವಾಸೀ ಗ್ರಹಾಗ್ರಹಃ ॥ 33 ॥, ಗ್ರನ್ಥಾದ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಭಾಷಾರ್ಥೋ ಗ್ರನ್ಥಸಾರಾರ್ಥವಿದ್ವರಃ । ಗುರುಸಿದ್ಧೋ ಗುಹಾಗಾರೋ ಗೃಹೀ ಗ್ರಾಮಪುರಾದಿಪಾಃ ॥ 73 ॥, ಗಭಸ್ತಿಕರ್ಣಮುದ್ರಾಸ್ಯೋ ಗುರ್ವನುಜ್ಞಾಪ್ರಪಾಲಕಃ । ಗೂಢಾಧಾರಾದ್ಯುಪಾದೇಷ್ಟಾ ಗೋಪ್ಯಲಕ್ಷವಿಚಾರಕೃತ್ ॥ 179 ॥, ಗುಹಾಸ್ತಮ್ಭೋಪದಿಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಗೋಪ್ಯಶೂನ್ಯವಿಧಾನದಃ । कन्नड़ और इंग्लिश में जानवरों के नाम, Name of Animals in Kannada to Hindi Language with images. ಓಂ ವಿಪಶ್ಚಿದಾಶಯಾರಣ್ಯಪುಣ್ಯಸ್ಫೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನೈಪುಣ್ಯೋ ಗುಣೋತ್ತೀರ್ಣೋ ಗದಾಗ್ರಣೀಃ ॥ 38 ॥, ಗುರುಸನ್ದೇಹಸಂಛೇತ್ತಾ ಗುಹ್ಯಯೋಗಪ್ರದೀಪಕಃ । Paharia: Ili. ಓಂ ವನಾಯನಾಯ ನಮಃ । ವನ್ದಿತಾನನ್ದಮಕರನ್ದವಿನ್ದುಸನ್ದೋಹನಿಸ್ಯನ್ದಿಪದಾರವಿನ್ದಸ್ಯ ಓಂ ವಶ್ಯವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ । ಗನ್ಧಾತ್ಮಾ ಗೌತಮತ್ರಾತಾ ಗುರುತತ್ತ್ವಾರ್ಥಪಾರಭೃತ್ ॥ 7 ॥, ಗೋರಣ್ಣಾಥೋಂ ಗವಾಂನಾಥೋ ಗೋಮಾನ್ ಗೋಬ್ರಹ್ಮಪಾಲಕಃ । 4. Ganesha has 108 names and each avatar of this Lord is worshiped in different parts of India. Names have interesting surnames in north Karnataka; ... while the Karadis can be related to Karadi Majalu, a local folk art. ಗಿರೀಶಬ್ರಹ್ಮವೈಕುಂಠಾದ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟತರ ಚೇತನಃ ॥ 170 ॥, ಗುಹಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಗೌರೀಕೋಟ್ಯರಿಮರ್ದನಃ । One of the most important Hindu deities, Lord Shiva is known by several names. Given here are 108 names of Lord Shiva with their meaning. Kolami: Guddi. Fun Facts about the name Karadi. ಗಣರಾಜೋ ಗಣಸ್ನೇಹೋ ಗುರುದೇವಪುರಾತನಃ ॥ 58 ॥, ಗೃಹಿತೋ ಗುಣವಾನ್ ಗೋಪೋ ಗುರುಧಾಮಾ ಗುರುತ್ತಮಃ । Panchali the princess of Panchala kingdom. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Karadi was not present. ಗಭಸ್ತಿಕೋಟಿಸತ್ತೇಜಾ ಗನ್ಧವಾಹಾದಿಕಪ್ಲವಃ ॥ 23 ॥, ಗುರುಕ್ರಮೋ ಗಣಾಧೀಶೋ ಗೌರಸ್ಯೋ ಗುಣಭೂಷಿತಃ । Draupadi the daughter of King Drupada. Tulu: Karadi. ಗೌರಾಬ್ಜಮಾಲೀ ಗುಹ್ಯಾರ್ಥ್ಯೋ ಗೌರಗೋಕುಲರಕ್ಷಕಃ ॥। 158 ॥, ಗೋಯಮಪ್ರೇಷ್ಯಭೀಭೂತೋ ಗೋಕಾಲಭಯನಾಶಕಃ । ಗಂಗಾತೀರಪ್ರಿಯಾವಾಸೋ ಗನ್ಧಾಕೃಷ್ಟಮಧುವ್ರತಃ ॥ 45 ॥, ಗೌರಯೋಗಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಗಣಾನೀಕಶುಭಾವಹಃ । ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಿನ್ಧುಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । ಗನ್ಧರ್ವವೇದಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗುಣರಕ್ಷೋ ಗಣೈಕದೃಕ್ ॥ 37 ॥, ಗುಣಗ್ರಾಮೋ ಗುಣಾರಾಮೋ ಗಾನನಾಥೋ ಗಣಾಕ್ಷಯಃ । Some people say that Names have a significant effect on the babies development and personality. ಗುಹಾಧ್ಯೇಯೋ ಗುಹಾಜ್ಞೇಯೋ ಗಾಢಾಂಗೋ ಗೂಢವಿಗ್ರಹಃ ॥ 18 ॥, ಗ್ಲಾಸ್ನುತಾಪಾಪಹರ್ತೋ ಚ ಗಂಗಾಧರಪರೇಶ್ವರಃ । ಗುಣರ್ಧಿದಶ್ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಗೀಷ್ಪತೀಶ್ವರಪುಂಗವಃ ॥ 175 ॥, ಗಾಢಾಧಾರಾಧರೋ ಗುಪ್ತಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದೃಢಾಸನಃ । ಗೋಯೋಗವಸ್ತುಸನ್ದರ್ಶೀ ಗಮ್ಭೀರಾಜಪಮನ್ತ್ರದಃ ॥ 146 ॥, ಗುರುಸೋಽಹಂಸುಮನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಗೂಢಯೋಗವಿಭೂತಿವಿತ್ । Complete collection of Goddess Parvati names. 1. ಗನ್ಧರ್ವಲೋಕಭೀಭ್ರಂಶೀ ಗುಣಿಶುದ್ಧೋ ಗುಣೀಷ್ಟಭೂಃ ॥ 144 ॥, ಗಣೋನ್ನೀತೋ ಗುಣೋಲ್ಲಾಸೋ ಗುಣಭ್ರಾಡ್ ಗೀರ್ನಮಸ್ಕೃತಃ । ಓಂ ವಸುಧೇನ್ದೀವರಾಕ್ರಾನ್ತದಂಷ್ಟ್ರಾಚನ್ದ್ರಕಲಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ । ಗೀರ್ವಾಣಾದಾರಾತಿವಿದ್ರಾವೀ ಗೋಪದಾನುಗತಿರ್ಗುಣೀ ॥ 4 ॥, ಗೋಭಾಸ್ವಾನ್ ಗಂಡಮುದ್ರಶ್ಚ ಗುಣವದ್ ವ್ಯೂಹಮಾನದಃ । ಗಾಢಾವರ್ತಜಗದ್ವೇತ್ತಾ ಗತೋತ್ಥಾನಮಯಾತ್ಮಕಃ ॥ 122 ॥, ಗತೋತ್ಥಾಧಾರಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಗತವಿಶ್ರಾನ್ತಿಚಿನ್ಮಯಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವಾತಿಕ್ರಾನ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ । 90 ।, ಓಂ ವನ್ಯಭೂಪತಯೇ ನಮಃ । ಗೌರಭೂರ್ಗೌರಿಮುದ್ರಶ್ಚ ಗಲವ್ಯಾಲೋಪವೀತಕಃ ॥ 29 ॥, ಗೋಮತೀತೀರತಾಪಘ್ನೋ ಗುರ್ವೀಚ್ಛಾದೋ ಗವೇಷಕೃತ್ । Karadi (which in Kannada, Malayalam, Tamil etc. ಓಂ ವಿಶೃಂಖಲಾಯ ನಮಃ । ಗಭಸ್ತಿಮದನನ್ತಾಭೋ ಗುಹ್ಯಕೇಶವಿಭೂತಿದಃ ॥ 171 ॥, ಗಾತ್ರಹೀನಶತಾನನ್ತರೂಪಲಾವಣ್ಯಸಾಗರಃ । Names of Leafy Vegetables in English, Hindi and Kannada. 6. ಓಂ ವೇದರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀನಾಥಾಯ ನಮೋ ಗುರವೇ ಗಜಾಜಿನಪರಿಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಗೋಪಥಾನು ಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 72 ॥, ಗಜಾರ್ಯಜಿನಸಂವೀತೋ ಗೌರಯೋಗವಿದಾಂವರಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । Hope this information s good enough. These are some kannada names which we think are really impressive for a house. Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . ಗರಾಗರಾಸಮಾರನ್ತಾ ಗೋಸ್ತನೀಫಲಭೋಜನಃ ॥ 110 ॥, ಗುರುಯೋಗಫಲಸ್ತ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಗಾಢಾನನ್ದಾಮೃತಾತ್ಮಕಃ । Animals in Kannada-The simple table below gives the list of Animals name in Kannada,English and Translation or pronunciation in Kannada. ಓಂ ವನಜಾಸನದೃಕ್ಪದ್ಮವಿಕಾಸಾದ್ಭುತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಸುಧಾವಸುಧಾಹಾರಿರಕ್ಷೋಧೃಚ್ಛೃಂಗಯುಗ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । Goddess Parvati names with meanings as per Hindu mythology. ಗತಭೀರ್ಗತದೈನ್ಯಶ್ಚ ಗತಲಜ್ಜೋ ಗತಾಮಯಃ ॥ 126 ॥, ಗತಶೋಕೋ ಗತಾರ್ತಿಶ್ಚ ಗಾಢಾಲಸ್ಯವಿವರ್ಜಿತಃ । List of Fruit names in Kannada Language. * Draupadi has twelve names as per the Hindu epic Mahabharata. Add a translation. English. ಓಂ ವರುಣಾಲಯವಾಸ್ತವ್ಯಜನ್ತುವಿದ್ರಾವಿಘುರ್ಘುರಾಯ ನಮಃ । ಗಢಯೋಗಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಚ ಗಾಢಯೋಗಪುರಾತನಃ ॥ 111 ॥, ಗುಣಾತಿಶಯವಾನ್ ಗಣ್ಯೋ ಗುಣ್ಯೋ ಗುಣಪರಾಯಣಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ । ಗೌತ್ರೈಕವಿಶದೋ ಗೋತ್ರಾತ್ರಾಣನನ್ದನಕಾರಕಃ ॥ 153 ॥, ಗೋತ್ರಾಚಾತಕಜೀಮೂತೋ ಗೋತ್ರಾಗಣನತತ್ಪರಃ । The purpose of this list is to help Kannada parents in choosing names for newborn baby. Animal names are listed in Kannada and English. ಗಣನಾಥೋ ಗೃಹಾನಿಷ್ಠೋ ಗಾನೋ ಗಾನೋ ಗಮಾತ್ಮಕಃ ॥ 93 ॥, ಗೋತ್ರಾಚಾರಪ್ರಿಯೋ ಗೋತ್ರೋ ಗೋತ್ರಾನಾಥೋ ಗುಣಾಕರಃ ॥ 94 ॥, ಗಾಯಮಾನಪ್ರಿಯೋ ಗ್ಲೌಭೃದ್ ಗೀತಾಂಗೋ ಗೀತಪೇಶಲಃ । Viswanath and his wife, Shobha. ಗಾಯತ್ರೀಮದಧಿಷ್ಠಾತಾ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಫಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 104 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸದಾಸೇವ್ಯೋ ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಯಶೋವಹಃ । ಗೌರವಾಣೀಶಸದ್ರೂಪೋ ಗೋಪ್ಯಪಾತಂಜಲಸ್ಮೃತಃ ॥ 152 ॥, ಗೀತಕಾವ್ಯಕಥಾಲಾಪವಿದಗ್ಧೋ ಗೀತಗಾಯಕಃ । 1. Kannada. ಗೋರಕ್ಷೋ ವಾಂಛಿತಾನಾಂ ತತಿಮನವರತಂ ವಃ ಪ್ರದೇಯಾತ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಃ ॥ 3 ॥, ಗೋರಕ್ಷಾನಿಪುಣೋ ಗುಹ್ಯೋ ಗೋಭಾರಾರ್ತಿನಿಷೂದನಃ । ಗೌರಸಿದ್ಧೋ ಗುಣಾವಶ್ಯೋ ಗೌರಧರ್ಮಜ್ಞ ಏವ ಚ ॥ 87 ॥, ಗುಡಾಕಾಹೃದ್ ಗೋಪರೇಶೋ ಗಿರಾತ್ಮಾ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂವದಃ । The group consists of 16 dancers, each wearing a drum and playing different rhythms while dancing. ಗೀಃಶೋಕಾರ್ತಿಹರೋ ಗೋವಿದ್ ಗಿರನರ್ಥಾರ್ಥಖಂಡನಃ ॥ 143 ॥, ಗಮ್ಭೀರೈಶ್ವರ್ಯಸಂಸಿದ್ಧೋ ಗಾಢಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ ಯೋಗೀಶಾನನುನಂ ಸದಾಸ್ತು ಭವತಾಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ಚ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ಮುದೇ ॥ 191 ॥, ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೇಣಯಃ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಸಮುಲ್ಲಸನ್ತುತರಾಮ್ । 3. ಗೌರಪುಣ್ಯಕಥೋ ಗೌರಕಾವ್ಯೋ ಗೀತವಿಶಾರದಃ ॥ 150 ॥, ಗಾಥಾಗೀತೋ ಗತೀಶಶ್ಚ ಗೌರೈಶ್ವರ್ಯೋ ಗಣಾರ್ತಿಭಿತ್ । ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ । ಗುಣವತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಶಕ್ತಿಜ್ಞೋ ಗುಣವನ್ನಿಜಶಕ್ತಿಕಃ ॥ 134 ॥, ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರಾಣಪಾಲೇಶೋ ಗೀರ್ವಾಣಬಲವೃದ್ಧಿಕೃತ್ । ಗುರುಮತ್ಸ್ಯಮಹೇಶಾನೋ ಗುರುಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರನನ್ದನಃ ॥ 65 ॥, ಗಮ್ಯಾರ್ಥೋ ಗೌರಗನ್ಧಾಪ್ತೋ ಗನ್ಧರ್ವಾನೀಕನಾಯಕಃ । In Karnataka, it’s customary to use the father’s name as the baby’s second name. Having a principal place on Arjuna's flag. Indian actor Naseeruddin Shah initially acclaimed the voice of Karadi. a Name isn't just for a birthday - it's for life! ಓಂ ವನಜಾಸನಸನ್ತಾನಾವನಜಾತ ಮಹಾಕೃಪಾಯ ನಮಃ । ಗಮಕೋ ಗೌತಮೋ ಗಾತಾ ಗತಿಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಯೋಗಕೃತ ॥ 89 ॥, ಗೋಕರ್ಣಾರಣ್ಯಸಂರನ್ತಾ ಗೋಕರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ದಿತಃ । The Karadi Path programme started in 2013 in collaboration with the Directorate of Education in 6 talukas of Goa. Karadi Tales is proud to bring to you the Karadi Tales Animation Series. ಓಂ ವೇದಿನೇ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಕುಂಠಲೀಲಾಯ ನಮಃ । Found 78 sentences matching phrase "elephant".Found in 4 ms. ಓಂ ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಲಕ್ಷಾಂಗಾಯ ನಮಃ । Boy. ಓಂ ವನಜಾಸನನಾಸಾನ್ತರ್ಹಂಸವಾಹಾವರೋಹಿತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ । Early morning, the waking alarm in Mysore is very unique. The purpose of this list is to help Kannada parents in choosing names for newborn baby. Many people believes … ಓಂ ವಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । The first voice of Karadi the bear was the acclaimed Indian actor Naseeruddin Shah . ಗಮ್ಭೀರೀಗನ್ಧಸಂಲ್ಲುಬ್ಧೋ ಗ್ರನ್ಥಲೋಲಾಲ್ಯಲಂಕೃತಃ ॥ 78 ॥, ಗೋಪೋ ಗೋಪ್ಯತರೋ ಗೃಹ್ಯೋ ಗುಣ್ಯಶೃಂಗಿನಿನಾದಭೃತಃ । ಗ್ರಹದೋಷನಿರಾಕರ್ತಾ ಗೋತ್ರಪ್ರಾಣೋಽಥ ಗರ್ವವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ॥ 190 ॥, ಶ್ರೀಗೋರಕ್ಷಸಹಸ್ರನಾಮಕಮದಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಭೂಷಾಸ್ಪದಂ ಗತಿಭೃದ್ ಗಮ್ಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಣಾದಿಶಿವಸಂಶ್ರುತಃ ॥ 91 ॥, ಗಿರಾಗಮ್ಯೋ ಗವಾಮೀಶೋ ಗಿರರ್ಥಾರ್ಥೋ ಗಿರಾಂವರಃ । ಓಂ ವನಜೋದರದುರ್ವಾರವಿಷಾದಧ್ವಂಸನೋದಯಾಯ ನಮಃ । Gorilla ಗೊರಿಲ್ಲಾ. ಗಾಯತ್ರೀಯೋಗಸಂಸ್ನಾತೋ ಗಾಯತ್ರೀಜಪತತ್ಪರಃ ॥ 157 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮೂಲಸರ್ವಜ್ಞೋ ಗಾಯತ್ರ್ಯಜಪಜಾಪಕಃ । ದೇಯಾ ದ್ವೋ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಭುವಿ ತತಿಮನಿಶಂ ಯಸ್ಯ ದೃಕ್ಪಾತಮಾತ್ರ Different Types Of Mangoes In India We all wait for the summers to come. ಗಾಢಸ್ನೇಹೋ ಗುಹಾಹಂಸೋ ಗುಹಾಸೋಽಹಂನಿಯೋಜಕಃ ॥ 168 ॥, ಗೂಢೋಚೇತನಜೀವೇಶೋ ಗಾಢಾನನ್ತಯಶಾಃ ಸ್ಮೃತಃ । ಓಂ ವಹ್ನಿವದನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಸುಧಾಭೂಧರಾವೇಧಿ ದಂಷ್ಟ್ರಾಸೂಚೀಕೃತಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ । 40 ।, ಓಂ ವಸುಧಾಸಾಗರಾಹಾರ್ಯಲೋಕಲೋಕಪಧೃದ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಗೂಢನಾಮಾ ಗತಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗೋಸ್ವಾಮೀ ಗೋಭಯಾಪಹಾ ॥ 52 ॥, ಗೂಢವರ್ಣಸಮಾಮ್ನಾಯೋ ಗ್ರನ್ಥಸನ್ದರ್ಭಭಾವವಿತ್ । ಗನ್ತವ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಪಾರೀಣೋ ಗ್ರನ್ಥಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಗುಮ್ಫಕಃ ॥ 26 ॥, ಗತಪಾಣಿರ್ಗತಾಂಘ್ರಿಶ್ಚ ಗ್ರಹೋತಾ ಗತಿಸರ್ವಭೃತ್ । Apricot Fruit is named as ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ Ēprikāṭ in kannada language. 2. ಓಂ ವರದೀಕೃತವೃತ್ತಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಸುಧೋದ್ಧರಣಾಯ ನಮಃ । Those growing/ … 4. ಓಂ ವೀರ್ಯಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಓಂ ವರಾಹವಮಯಾಯ ನಮಃ । Selecting a baby name is not an easy take. Chimpanzee ಚಿಂಪಾಂಜಿ. The name Ganesha came from the Sanskrit word Gan (meaning a group, multitude) and Isha (meaning lord or master). ಗತಕ್ಷೋಭೋ ಗ್ರನ್ಥನೇತಾ ಗೂಢಕಾಲಯಮಾನ್ತಕ ॥ 13 ॥, ಗ್ರಸ್ತಾಸಾಧ್ಯಮಹಾರೋಗೋ ಗುಣವನ್ಮಹದರ್ಥದಃ । ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥದ್ಯೋತಕೋ ಗೋದೋ ಗ್ರನ್ಥಸಿದ್ಧಾನ್ತಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 84 ॥, ಗಾಯಕಪ್ರವರಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಕಃ । ಗೌರಮೃಗಾಜಿನಾಧರ್ತಾ ಗುರುಶೈಲೀಪರಾರ್ಥವಿತ್ ॥ 117 ॥, ಗುಣಷಡ್ವೈಕೃತಾತೀತೋ ಗೌರಪದ್ಧತಿಪಾದುಕಃ । 1. Ganesha has 108 names and each avatar of this Lord is worshiped in different parts of India. ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವ ಚರಣಾರ ವಿನ್ದಯೋರ್ವಿಜಯತಾಂ ತರಾಮ್ ॥, 108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil, The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. ಓಂ ವರುಣಾಲಯವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ । ಗುಹಾಕಂಜಾಶಯೋ ಗೋದೃಗ್ ಗ್ರನ್ಥಸಿದ್ಧಾನ್ತಶಾಶ್ವತಃ ॥ 34 ॥, ಗೌರಹೃತ್ಕಂಜಾಸಂವಾಸೀ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಫಲಾರ್ಥದಃ । ಗಾಲವರ್ಷಿಪ್ರಿಯಾಪಾದ್ಯೋ ಗೋಷ್ಠಾಮಯವಿಧಸ್ಮರಃ ॥ 88 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮನ್ತ್ರವಿದ್ವೇದ್ಯೋ ಗೋಚರಪ್ರಿಯವರ್ಧನಃ । ಗುಣಭ್ರಾಜೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಕೃದ್ ಗುಣಹೃದ್ ಗೃಹಃ ॥ 97 ॥, ಗುರುಜ್ಞಾನೋ ಗುಣಾಭ್ಭೋಧಿರ್ಗುಹಾಧಾಮಾ ಗಣಪ್ರಭುಃ । The Name will be with the Baby through the rest of their Life. ಓಂ ವಸುಧೀಕೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । ಗೋತ್ರೈಕವಿಸ್ಫುರದ್ವೀರ್ಯೋ ಗತಾಹಂವಾದ ಏವ ಚ ॥ 169 ॥, ಗತಪಾರೋ ಗವಿಷ್ಠಾದ್ಯೋ ಗುಣಕಲ್ಯಾಣಸಾಗರಃ । ಓಂ ವೇದಾರಣ್ಯಚರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ । 80 ।, ಓಂ ವಿತಾನಭಾವನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವ್ಯಾದತ್ತವಿದ್ವೇಷಿಸತ್ತ್ವಮುಸ್ತಾಯ ನಮಃ । ಗುಣಪ್ರಾಗ್ ಗುಣಧಾಮಾ ಚ ಗೋದಾನವಿಧಿವೇದಕಃ ॥ 186 ॥, ಗೋಷ್ಠೀಪಾಲೋ ಗೀತಿಪಟುರ್ಗೀತಿಗೀತೋ ಗತಾಲಸಃ । ಗೋಪಿಕಾಗೀತಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಗೀತಾಗೀತವಿಶಾರದಃ ॥ 187 ॥, ಗೀತಿಪ್ರೀತೋ ಗುಹಾಗುಹ್ಯೋ ಗೃಹ್ಯಗೀತವಿವೇಚಕಃ । Konda: Olzu. ಗೋರಗ್ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಶ್ಚ ಗೋಧೂಮಾರಾಧ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ॥ 181 ॥, ಗೋಪಾ ಗೋಪಾಪ್ರಿಯೋ ಗ್ರಾಹೀ ಗೋಪಾರ್ಹ್ಯೋ ಗೋಷ್ಠಪಾಲಕಃ । ಗಿರಿರೈವತತಾಪಘ್ನೋ ಗಿರಿರೈವತಪಾಲಕಃ ॥ 47 ॥, ಗಿರ್ಯರ್ಬುದಶಿರಃಸ್ಥಾಯೀ ಗಿರ್ಯರ್ಬುದಸದಾಚರಃ । ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ । Weird things about the name Karadi: The name spelled backwards is Idarak. ಗುಹಾಶಾಪೂರಕೋ ಗಣ್ಯೋ ಗೋಪತಾಪನಿರಾಕರಃ ॥ 16 ॥, ಗಂಗಾಧರೇಷ್ಟಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಗುಹಾಗೂಢೋ ಗತಭ್ರಮಃ । Cheetah ಚಿರತೆ. ಓಂ ವಲಕ್ಷೀಕೃತಭೂತಲಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಸುದೇವಜಾಯ ನಮಃ । So, here is the list of different names of Lord Ganesha. ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯೋ ಗವಾಧಾರೋ ಗೋಧುಗ್ ಗೋಗುಬ್ ಗುಹಾದರಃ ॥ 32 ॥, ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಶ್ಚ ಗೌತಮಾಶ್ರಮಖೇದಹೃತ । ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ । ಓಂ ವಲದ್ವಾಲೋತ್ಕಟಾಟೋಪಧ್ವಸ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕರ್ಪರಾಯ ನಮಃ । Buffalo ಎಮ್ಮೆ. It has been 20 years since Karadi—which means bear in Tamil, Kannada and Malayalam—came into being, the brain-child of C.P. ಗತಸರ್ವಾನೃತಾಲೋಕೋ ಗೂಢಕಾಮ್ಯೋ ಗವಾಮೃತಃ ॥ 165 ॥, ಗವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯತಾಮಾ ವೈ ಗೂಢಸರ್ವಸುಖೈಕಭೂಃ । Kannada: (Language. ಗರ್ಭಾಸ್ತಮಣಿಪೂರಾರ್ಕೋ ಗುಹಾನಾಹತಚಕ್ರಭಃ ॥ 176 ॥, ಗುಹಾಬ್ಜವಾಸೋ ಗಗನಮಹಾಪದ್ಮಪದಾಶ್ರಯಃ । ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಕುಲಾನನ್ದೀ ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಧುರನ್ಧರಃ ॥ 107 ॥, ಗೌರೀಸರೋನಿಜಾನನ್ದೋ ಗೌರೀಶಸರ ಆಶ್ರಮಃ । ಗುರುಪುತ್ರೇಷ್ಟಸಿದ್ಧೇಃ ಕೃದ್ ಗುರುಪುತ್ರಮಹಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 149 ॥।, ಗುರುಯೋಗಸಮೃದ್ಧೀಶೋ ಗುರುಯೋಗವಿಭಾವನಃ । ಗುರುವ್ಯವಸಿತೋತ್ಕೃಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯೋಗಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 61 ॥, ಗ್ರನ್ಥಾದ್ದೀಪೋಽಥ ಗುಣಧೃಗ್ ಗುಣಕೃದ ಗುಣಹೃದ್ ಗುಹಃ । ಗಿರೀಶಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗೋಸರ್ಪಿಃಪಾನಚಂಚಲಃ ॥ 36 ॥, ಗಂಗಾವೀಚಿವಿಧೌತೋತ್ತ ಮಾತಂಗಶ್ಚ ಗತವಿಜ್ವರಃ । ॥ ವಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥ ಗಿರಶಿಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾಖ್ಯಜಗದ್ಭಂಗಾದಿಕಾರಕಃ ॥ 172 ॥, ಗಾಢಕಾಲಮಹಾಕಾಲೋ ಗಾಮ್ಭೀರ್ಯೌದಾರ್ಯಸಾಗರಃ । Kui: Odi, Oli. ಓಂ ವಿತಾನಾಂಗಾಯ ನಮಃ । Also Read 108 Names of Vakaradi Sri Varaha Swamy: 108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil. ಓಂ ವಜ್ರಸಾರಖುರಾಘಾತದಲಿತಾಬ್ಧಿರಸಾಹಿಪಾಯ ನಮಃ । ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯವಿದ್ಯಾಧರಗನರ್ವಸಿದ್ಧಯೋಗೀನ್ದ್ರ ಗ್ರನ್ಥಾಥವೃದ್ಧಿಕೃದ್ ಗೋಭೃದ್ ಗೌರವಾಮಯಧಗ್ ಗುರುಃ ॥ 51 ॥, ಗ್ರನ್ಥರೂಢಾರ್ಥಸರ್ವಜ್ಞೋ ಗೂಢಯೋಗಾರ್ಥಕುಂಚಿಭೃದ್ । ಓಂ ವಸುಧಾಧರಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ । You may also like. ಓಂ ವದಾವದಾಯ ನಮಃ । Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Hindi, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Tamil, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Kannada, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Telugu, 1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam, 1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in English, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Watch Live Sri Sankara TV Multi-lingual Spiritual Channel, Jigyasa TV Live Spiritual Online Streaming Free, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja Frequently Asked Questions, SriKalahasti Temple Rahu Ketu Pooja Timings, Ticket Cost, Procedure. karaDi ಕರಡಿ Horse kudure ಕುದುರೆ Sheep kuri ಕುರಿ Ox ettu ಎತ್ತು Male buffalo kona ಕೊಣ Monkey kOthi, kapi ಕೋತಿ, ಕಪಿ Rhinoceros gEnDamruga ಗೇಂಡಾಮೃಗ Leopard chirate ಚಿರತೆ Deer jinke ಜಿಂಕೆ Wolf tOLa ತೋಳ Fox nari ನರಿ Dog nAyi ನಾಯಿ ಗೀರ್ವಾಣಲೋಕಧೃಙ್ನಾಥೋ ಗಾಢೇಚ್ಛೋ ಗತಿಭೋಗದಃ ॥ 135 ॥, ಗೃಹೀತಜ್ಞಾನಕೃನ್ಮೂರ್ತಿರ್ಗೃಹೀತೋ ಗಿರಿಗೋ ಗದಃ । Kannada. So, here is the list of different names of Lord Ganesha. Boy Names Aswini Nakshatra (Chu, Che, Cho, La, Chay) Bharani Nakshatra (Lee, Lu, Le, Lo, Li) Krithika Nakshatra (A, Ee, U, EA, I, E) ಓಂ ವರದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಸಮುನ್ಮೀಲಿತದಿಕ್ತಟಾಯ ನಮಃ । ಗತಾಹಂಕಾರವೈಚಿತ್ಯೋ ಗತಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪನಃ ॥ 75 ॥, ಗನ್ಧರ್ವಾರಾಧಿತಾಙ್ಧ್ಯಬ್ಜಯುಗ್ಮಶ್ಚೈವ ಗಿರೀಶ್ವರಃ । Avocado (Butter fruit) Fruit is named as ಆವಕಾಡೊ Āvakāḍo in kannada language. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹೆಸರುಗಳು. English Kannada. ಓಂ ವಾಮದೇವಾದಿಮೃಗಸಂವೃತಾಯ ನಮಃ । Different Names of Lord Shiva. ಗೀಣಿರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗೀರ್ವಾಣಾನಾಕನನ್ದನ ॥ 66 ॥, ಗುಡಾಕೇಶಗತಿರ್ಗನ್ಧೋತ್ಕೃಷ್ಟೋ ಗನ್ಧರ್ವರಾಜಭಾಃ । The Name will be with the Baby through the rest of their Life. In the show, Karadi is a bear who is also a storyteller and narrates stories which are things that he has experienced in his lifetime. ಓಂ ವರದಾನವಿನಿರ್ಧೂತಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ । ಗುಹ್ಯಪ್ರಣವಚಿನ್ನಾದೋ ಗುಹಾಸ್ಥಾನಸ್ಥಿರಾಸನಃ ॥ 102 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಜಪಸಂಸಾಧ್ಯೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಪ್ರಪೂಜಿತಃ । The Kannada for crow is ಕಾಗೆ. ಗತಮೃತ್ಯುಮಹಾಮೋಹೋ ಗಾಢಾಜಾಜವನೀನಟಃ ॥ 121 ॥, ಗಾಢವಾಸನವಲ್ಲೀಭುಗ್ ಗುಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸರ್ವಗಃ । ಓಂ ವತಂಸೀಕೃತಮನ್ದಾರಾಯ ನಮಃ । Slow and fast rhythms alternate, and the group weaves a varied pattern. Names have interesting surnames in north Karnataka; ... while the Karadis can be related to Karadi Majalu, a local folk art. ಓಂ ವನಜೋದರಾಯ ನಮಃ । The names of Lord Ganesha are derived from the Sanskrit language. ಗೋರಕ್ಷನಾಥಸ್ಯ ಗಕಾರಾದಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತುತಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।, 1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil, The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. ಗತಕಾಮಾಂಕುರೋ ಗಾಢಾಸೂಯಾಧರ್ಮಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 129 ॥, ಗುಣವದ್ವಾದಸದ್ವಕ್ತಾ ಗುಣವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವಿದ್ವಭುಃ । learn animal names in Kannada. ಗೋವಿಶ್ವಪಾಲಕೋ ಗನ್ಧಪಾದನಾನನ್ದನನ್ದಿತಃ ॥ 159 ॥, ಗೌತಮಾದಿಮಹರ್ಷೀಶೋ ಗುರುಗೌತಮಶಾಸ್ತ್ರದಃ । ಗೃಹೀತಚಿನ್ಮಯಾಕಾರೋ ಗೃಹೀತಪದಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 123 ॥, ಗುರ್ವಾಜ್ಞೋ ಗೌರಸಿದ್ಧೇನ್ದ್ರೋ ಗುಹಾದೇಸದಾಽಮೃತಃ । ಓಂ ವನಜಾಸನರುದ್ರೇನ್ದ್ರಪ್ರಸಾದಿತ ಮಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ । Every part and community of karnataka created and enjoyed the folk music and dance suitable for society. Folk dance in karnataka reflects the rural culture and traditions of the kannadigas. ‘Karadi’ means bear in the languages Kannada, Malayalam, and Tamil. ಗುರುದೈತ್ಯಕುಲೋಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗೌರವ ಗ್ರ್ಯೋಹಿ ಗೋಶಿವಃ ॥ 74 ॥, ಗರ್ತಾರ್ತಿರ್ಗತಸಂಸಾರೋ ಗತದರ್ಪೋ ಗತಜ್ವರಃ । ಯಶ್ಚಾನ್ತೇ ರುದ್ರನಾಮಾ ಪ್ರಲಯ ಇವ ಜನಂ ಮೋಹಲೀನಂ ಕರೋತಿ । ಗರ್ಭತ್ರಾತಾ ಚ ಗೃಷ್ಟೀಶೋ ಗೋಗೃಷ್ಟಿಗಣಪಾಲಕಃ ॥ 43 ॥, ಗಿರಿನಾರಗುಹಾವಾಸೀ ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸರ್ವವಿತ್ । ಗುಣಾಚಿನ್ತ್ಯೋ ಗುಣಾನನ್ತೋ ಗುಣಚಿನ್ಮಯಲಕ್ಷಣಃ ॥ 54 ॥, ಗುರುಪಮಾದಿಸನ್ನಾಥೋ ಗುರುಗೋರಕ್ಷಸಂಜ್ಞಿತಃ । ಗತಪಾಪ್ಮಾ ಚ ಗ್ರನ್ಥಾಗ್ರ್ಯೋ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಜನಾರ್ಥದಃ ॥ 10 ॥, ಗುರುಭರ್ಗೋ ಗತವ್ಯಗ್ರೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾದಿಘಸ್ಮರಃ । ಗಾಢಮೋಹಮದಚ್ಛಿಚ್ಚ ಗಾಢದಮ್ಭಾಸುಖಾವಹಃ ॥ 127 ॥, ಗತಮಾಯೋ ಗತಭ್ರಾನ್ತಿರ್ಗುರ್ವಾಜ್ಞಾಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಃ । ಗುಣವಿಚ್ಛಿಷ್ಯಶನ್ದಾಯೀ ಗೋತ್ರಭಿತ್ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ॥ 59 ॥, ಗುರುಯೋಗಾಸನಸ್ಥಾತಾ ಗುರುಭಾವವಿಭಾಷಣಃ । We have 91 Goddess Parvati names for baby girl in our baby names list. Lord Ganesha Ganesh Chaturthi 2018: Different names of Ganpati and their meanings. ಗಮ್ಭೀರಪದವಿನ್ಯಾಸೋ ಗೀರ್ವಾಣಭಯನಾಶಕಃ ॥ 71 ॥, ಗೋಪೇಶೋಽಥ ಗೃಹಸ್ವಾಮೀ ಗೋಗೋಪನಪರಾಯಣಃ । ಗೋಚರೋ ಗ್ರನ್ಥವಿಧ್ನಘ್ನೋ ಗರ್ವಮಾನವಿಭಂಜನಃ ॥ 40 ॥, ಗವೀಶೋ ಗೌರಭೂರ್ಗೋಮೀ ಗರ್ಭಸ್ಥಪರಿಪಾಲಕಃ । ಓಂ ವದನಾನ್ತರ್ಗತಾಯಾತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶ್ವಾಸಪದ್ಧತಯೇ ನಮಃ । 30 ।, ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । But in past immemorial, India was known by several different names in several different eras and societies and some of those names are listed here: Jambudvipa Jambudvipa is the ancient name of India which literally means “the land of Jambu trees” and can be found in numerous religious texts of various Sanathan Dharma’s offshoots viz. These were many ritual dance, devotional dance, historical dance and rural entertainment dance appeared as traditional way of life. Most important task is giving a name to the baby that would be parents usually do. ಗೋಪಕಶ್ಚೈವ ಗೋಪೀಥೋ ಗವಾನುಗತಿಶೋಭನಃ ॥ 156 ॥, ಗ್ಲಾನ್ಯಾದಿಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯಾದಿವಿಶೇಷರಹಿತಃ ಸದಾ । ಗೌರಯೋಗಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಗುರುವೇದನಿರೂಪಿತಃ ॥ 81 ॥, ಗಣರಾಡರ್ಚಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೋವಿನ್ದಾರ್ಯಸಮೃತಿಪದಃ । Many people believes … ಗೂಢಾತ್ಮಾ ಗುಪ್ತಗೋರೂಪೋ ಗೋಪಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗವಾಂಗತಿಃ ॥ 185 ॥, ಗೇಷ್ಣುಪ್ರಾಣೋ ಗುಣಾಗಮ್ಯೋ ಗೇಷ್ಣುಜ್ಞೋ ಗೇಷ್ಣುಸರ್ವವಿತ್ । The Jambu or … [8] ಓಂ ವಶ್ಯಮಾಯಾಯ ನಮಃ । ಗೋಕಾಲಶೇಶ್ಸಮ್ಪಾಯೀ ಗೋಪೀಯೂಷಸುಖಾಸನಃ ॥ 41 ॥, ಗಿರ್ಯರಣ್ಯಾಶ್ರಮಸ್ಥಾಯೀ ಗೋಕೋಟಿಪಾಯಸಾದನಃ । ಓಂ ವೇದವಿದ್ವೇದ್ಯ ವಿಭವಾಯ ನಮಃ । 70 ।, ಓಂ ವೇದೇಶಾಯ ನಮಃ । Boy. Draupadi: As she was the daughter of king Drupad,she was named as Draupadi. In this article we are providing All Animals Name in Kannada to English & Hindi. ಗೂಢವಿಶ್ವೋ ಗತೋನ್ನಾಹೋ ಗತಾಶೀರ್ಗೋದುರಾಸದಃ ॥ 164 ॥, ಗೂಢಸರ್ವಗತಿರ್ಗೂಢಮಹಾರುದ್ರೋ ಗುಹಾನ್ತರಃ । Last Update: 2020-05-02 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. ಗೋಪಗೀತಿಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಗಿರಿರಾಜೇಷ್ಟಸಾಧಕಃ ॥ 136 ॥, ಗಣಕಪ್ರವರಪ್ರಜ್ಞೋ ಗರ್ಗಾಹರ್ಗಣಂಶಕ್ತಿಕೃತ್ । ಗೂಢವಿಶ್ವಪಿತಾ ಗೂಢವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಏವ ಚ ॥ 166 ॥, ಗೀಃಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಸಮ್ಭೂತಿರ್ಗೂರುಸರ್ವವಿಕಾರಹೃತ್ । 1008 Names of Sri Vishnu in Tamil The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. Kannada. ಗೋಪ್ಯದೇವೋ ಗತದ್ವನ್ದ್ವೋ ಗೌರದೇವೋ ಗತತ್ರಿವೃತ್ ॥ 180 ॥, ಗೇಷ್ಣುರ್ಗೇತ್ಣ್ವಾಶ್ರಯೋ ಗೇಷ್ಣುಪತಿರ್ಗೇಷ್ಣುನಟಪ್ರಿಯಃ । Gondi: Erju, Erjal, Arjal, Arjaal, Gud. ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಗತೋಪಸರ್ಗೋ ಗ್ರನ್ಥಜ್ಞೋ ಗೌರಭೂತಿವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 6 ॥, ಗೋರಾಂಗೋ ಗಂಡಮುದ್ರಾಸ್ಯೋ ಗೌತಮೀನಾಥ ಏವ ಚ । ಗ್ರನ್ಥವಾನ್ ಗ್ರನ್ಥವಕ್ತಾ ಚ ಗ್ರನ್ಥಕೃದ್ವೃನ್ದವನ್ದಿತಃ ॥ 76 ॥, ಗೀರ್ಜನ್ಮಾ ಗೂಢವಿಚ್ಛೋಷ್ಠೋ ಗುರುವಾತ್ಸಲ್ಯಧೃಗ್ ಗತಿಃ । 4. English words for ಕರಡಿ include bear, bear in, bear with, bear up, bear out, bear on, bear off, bearish and bear down. ಗುಹ್ಯಾರ್ಕೋ ಗುರುನಾಥಶ್ಚ ಗೋತ್ರಕೇತುರ್ಗತಕ್ಲಮಃ ॥ 39 ॥, ಗೀತಾಗೀತವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ಗೋಕಷ್ಟಶತಶಾತಕಃ । Names of rain's in Kannada. It is believed that names have a significant effect on the baby’s development and personality traits. Krishna in Hinduism and Indian mythology, the eighth avatar, or incarnation, of the god Vishnu.Krishna is known by many different names, these names are mostly based on his virtues, his deeds and his lifestyle. ಗೌರಭಸ್ಮಾವಗುಂಠಾಢ್ಯೋ ಗುಣ್ಯಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಃ ॥ 155 ॥, ಗೋವರ್ಧನಧರಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗೋಪಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ । ಗೂಢಜತ್ರುರ್ಗ್ರಸ್ತಶೋಕೋ ಗುಣಗಣ್ಯೋ ಗುಣಲಕಃ ॥ 83 ॥, ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಯೋಜಕೋ ಗೌರಮರ್ಯಾದೋ ಗ್ರನ್ಥಕೇತನಃ । Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation example: __z matches names which … ಗೃಹೀತಯೋಗಸನ್ಮೂರ್ತಿರ್ಗೃಹೀತಸ್ಥಿರಶೇಮುಷಿಃ ॥ 139 ॥, ಗನ್ಧರ್ವರಾಜರಾಜೇಷ್ಟೋ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ । Kannada. ಓಂ ವಶಿಷ್ಟಾದ್ಯರ್ಷಿನಿಕರಸ್ತೂಯಮಾನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವರುಣಾದಿದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ । Lord Ganesha has many names and we bring to you some of them and their meanings. ಗರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವೀಣಾತ್ಮಾ ಗರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಿದ್ಧದಿಃ ॥ 42 ॥, ಗರೀಯಾನ್ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗೃಹಿಸನ್ತಾಪಮೋಚನಃ । ಓಂ ವಿವದ್ಬನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಗತಮಾನ್ದ್ಯೋ ಗುಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಗೂಢಾಜ್ಞಾಚಕ್ರಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 178 ॥, ಗುರುಸಿದ್ಧಾಸನಸ್ಥಾಯೀ ಗುಹಾಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಃ । ಗರ್ವವತ್ಪ್ರಾಣಸಂಹರ್ತಾ ಗುಣವದ್ವೃತ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 132 ॥, ಗೂಢಪಿಂಡಾದಿಭೂಜನ್ಮಾ ಗಾತ್ರಶೋಧಕನಾಮಕಃ । The Name will be with the Baby through the rest of their Life. ಗನ್ಧರ್ವಪಾಲಿವರ್ಷಿಷ್ಠೋ ಗುಣಾನನ್ತವಿಲಾಸಯುಕ್ ॥ 35 ॥, ಗನ್ಧಾನುಲಿಪ್ತದಿವ್ಯಾಂಗೋ ಗುಣನಾಥೋ ಗುಣಿಪ್ರಿಯಃ । ಗುಣಾವಿರ್ಭೂತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ಗುಣಮನ್ಯೋ ಗುಣೋರ್ಜಿತಃ ॥ 62 ॥, ಗ್ರನ್ಥಕೃದೀಷ್ಟಶನ್ದಾತಾ ಗುರುಪಾಶಾಪಹೋ ಗತಿಃ । a Name isn't just for a birthday - it's for life! ಗಣಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಗಣಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಗಣಸಂವಿದ್ಗಣಾಗ್ರ್ಯಭೂಃ ॥ 24 ॥, ಗುಣಾತೀತೋಽಥ ಗುಣಭೃದ್ ಗುಣತತ್ತ್ವಾರ್ಥವಿದ್ವಿಭುಃ । ಗುರುದಯೋ ಗುರುಪ್ರಾರ್ಚ್ಯೋ ಗುರುದೇವೋ ಗವೇಷಕಃ ॥ 9 ॥, ಗಗನೋ ಗತಿಮಾನ್ ಗೌರತೇಜಾ ಗಮ್ಭೀರಶುದ್ಧಭೂಃ । ಓಂ ವಸುಧಾಭಾಜನಾಲಮ್ಬದಂಷ್ಟ್ರಾರಜತಯಷ್ಟಿಕಾಯ ನಮಃ । ಗೌರಲಕ್ಷಣಸಂಲಕ್ಷ್ಯೋ ಗುರುದ್ರೋಹಿಬಹಿಷ್ಕರಃ ॥ 28 ॥, ಗುಣಾಚ್ಛೇದ್ಯವಪುರ್ಗಮ್ಯೋ ಗುಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವೇದಿತಃ । Remember! Telugu: Karadi (Elephant); Eloogu, Eluvu (Bear) Kannada: Karadi, Kaddi. ಸೋಽಯಂ ಶ್ರೀಆದಿನಾಥಃ ಸುರನಿಕರಶಿರೋರತ್ನನೀರಾಜಿತಾಂಘ್ರಿಃ ॥ 1 ॥, ಅಹೋ ! 2. learn animal names in Kannada. As a parent, you want your child’s name to be unique, meaningful, and perfect. ಗಾಯಕೋ ಗನ್ಧವಾಡಗ್ರ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣೇಶಶತೋದಿತಃ ॥ 141 ॥, ಗುಹಾನಾದಪ್ರವೀಣಶ್ಚ ಗುಹಾನಾದಜನಿಶ್ರುತಃ । Maintaining the high standard of previous Karadi Tales products, the episodes of this series are narrated by eminent Indian personalities, and set against music inspired by timeless Indian ragas. ಓಂ ವಿಯತ್ಸಿನ್ಧುತರಂಗಿತಾಯ ನಮಃ । ಗೋಧೀರೋ ಗಹನೋ ಗೋಮೀ ಗೋತ್ರಾಭಾರನಿರಾಕರಃ ॥ 53 ॥, ಗುರುಪುತ್ರೇಷ್ಟಸಂಯೋಕ್ತಾ ಗೌರವಿದ್ಯೋ ಗ್ರಹಾಗ್ರಣೀಃ । Gadba: Ilij. Hi Guys!! ಗುಪ್ತಾವಧೂತಶೈಲೀಭೃದ್ ಗುರುಯೋಗಿಶಿವಾತ್ಮಕಃ ॥ 113 ॥, ಗೂಢಸಿದ್ಧಾನ್ತಸಂಸಿದ್ಧೋ ಗತಕ್ಲೇಶತರಂಗಕಃ । ಓಂ ವೇಗವತೇ ನಮಃ । ಕ್ಷೋಣೀಭಾರಂ ವಿಧತ್ತೇ ಶಿರಸಿ ಫಣಿಪತ್ತಿಃ ಶಮ್ಭುರತಿ ಪ್ರಪಂಚಂ ಗಾಢಾಹಂಕಾರಶೂನ್ಯಶ್ಚ ಗರ್ವಮೋಹಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 128 ॥, ಗತಾತ್ಯನ್ತಮದಕ್ರೋಧೋ ಗಾಢಾವಿದ್ಯಾಖ್ಯದೋಷಮುಟ್ । ಗುಪ್ತಚಕ್ಷುರ್ಗುಣಾಲೋಕೋ ಗ್ರನ್ಥದ್ರಷ್ಟಾ ಗುಣಶ್ರುತಿಃ ॥ 27 ॥, ಗುರುಸಂಸಾರದುಃಖಘ್ನೋ ಗೌರಭಾಸ್ವತ್ಸುಶೋಮನಃ । ಗಾಯಕವಾದಕಾನರ್ತಕಾರ್ಯಕಾನನ್ದಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 85 ॥, ಗೋಂಕಾರಬೀಜಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಗುಹ್ಯಸೋಽಹಂಶಿವಾತ್ಮಕಃ । elephant translation in English-Kannada dictionary. ಗೋವೇದ್ಯೋ ಗೋಽರ್ಥವಿದ್ ಗದ್ಯೋ ಗದ್ಯಭಾಷಾಪ್ರಭಾಷಣಃ ॥ 100 ॥, ಗತೋರ್ಮಿಷಟ್ಕವರ್ಷಿಷ್ಠೋ ಗುಣಷಟ್ಕಪ್ರಧಾನಜಿತ್ । ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯೋ ಗೀತಾಶಾನೋ ಗಜಾಶ್ವಾನ್ತವಿಭೂತಿದಃ ॥ 44 ॥, ಗವೇನ್ದ್ರೋ ಗಾನಸಂವೇದ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂಸ್ತುತಃ । ಗೋವೃತ್ತಿದಶ್ಚ ಗೋರಾಜೋ ಗೋಲೋಕಾವಾಸಿಪೂಜಿತಃ ॥ 5 ॥, ಗುಹ್ಯಕಪ್ರೇತಕ್ರವ್ಯಾದಶಾಕಿನೀ ಗ್ರಹಭಂಜಕಃ । ಹರಿಃ ಓಂ, ಓಂ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವರಗುಣಕ್ರಿಯಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । 50 ।, ಓಂ ವರಾಭಿಥಾಯ ನಮಃ । In the wee hours many children and adults carry fresh leafy vegetables to sell on their cycles or in wick baskets. ನಮಃ ಶ್ರೀಯುತಪಾದಪದ್ಮಂ ಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರನಾಥಸ್ಯ ಮನೋಜ್ಞಮೂರ್ತೇಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ । It is not just for the craze to hit the beach, or dip into the swimming pool, but also to enjoy the fruit of the season, Mangoes! ಗತಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಭಾಸೋ ಗಾಥಾಗೇಯೋ ಗತಾನೃತಃ ॥ 148 ॥, ಗುರುಪುತ್ರಸ್ತವಾರಾಧ್ಯೋ ಗುರುಪುತ್ರಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ । ಗೋಪ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ಗುಹೀತಾರ್ಥೋ ಗೃಹೀತಗುಣವಜ್ಜಗತ್ ॥ 98 ॥, ಗೋತ್ರಾಪಾಲಕಪಾಲೇಷ್ಟೋ ಗಾನನಾದಜ್ಞಮನ್ಮಥಃ । And why not, after all, the gift of the name is a gift for life. ಗತವ್ಯಾಮೋಹಮಾತ್ಸರ್ಯೋ ಗುರುಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಕಃ ॥ 125 ॥, ಗತಪಾರಮಹಾಮೋಹತರಂಗಾಬ್ಧಿವಿಶೋಷಣಃ । 108 Names of Lord Krishna Lord krishna is one of the most widely worshipped and most popular of all Hindu deities. Just browse the modern Kannada babies names shortlist Kannada name from a-z alphabetic order and get the Kannada baby name of your choice. Zee News App: Read latest news of India and world, bollywood news, business updates, cricket scores, etc. ಗಲದೇಶವಿಶುದ್ಧಸ್ಥೋ ಗಲತ್ಪೀಯೂಷಜೋಷಣಃ ॥ 177 ॥, ಗೋಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರವೇಶ್ಮಾರ್ಕೋ ಗಗನಾಕೃತಿನಿರ್ಮಲಃ । Babynology has more than thousands of Kannada baby names (ಕನ್ನಡ ಬೇಬಿ ಹೆಸರುಗಳ) and meanings. ಗುಣವತ್ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಷ್ಟೋ ಗುಣವದ್ಗುಣಶೋಧಕಃ ॥ 131 ॥, ಗರ್ಭಾಮಯನಿರಾಕರ್ತಾ ಗರ್ವವತ್ಕುಲಕನ್ದನಃ । ಗೌತಮಾಪತ್ತಿಹರ್ತಾ ಚ ಗೋಮತೀಪದಪಾವನಃ ॥ 30 ॥, ಗೌಘೃಷ್ಣಿರ್ಗುರುಜ್ಞಾತೋ ಗೌರಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕಃ । ಗೋಕೋಟಿ ಗ್ರೋಗ್ರಹೇಶಾನೋ ಗ್ರಸ್ತಮಾಯೋ ಗದಪ್ರಿಯಃ ॥ 15 ॥, ಗುಣ್ಯಾಕ್ಷರೋ ಗವಿಷ್ಠಶ್ಚ ಗ್ಲಾನಿಹಾ ಗ್ಲಾನಿವಾರಕಃ । ಗೋದೇವಬ್ರಹ್ಮವರ್ತ್ಮಾತ್ಮಾ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಿರೋಮಣಿಃ ॥ 161 ॥, ಗೋಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾದುರ್ಗೋ ಗೋಬಹ್ಮಾಶನಿಪಂಜರಃ । This page contains a list of Kannada words and expressions as well as other lessons in grammar topics and common expressions in Kannada. और इंग्लिश में जानवरों के नाम, name of animals in Kannada-The simple table below gives list! Zee news App: Read latest news of India traditional way of life Arjaal. First voice of Karadi, the brain-child of C.P Tamil etc want your child s! Use the father ’ s second name Jambu or … Draupadi: as she was named as ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ in... Keep up with daily breaking news and live news event coverage ; Eloogu, Eluvu ( )... Are really impressive for a birthday - it 's for life devotional dance, historical dance and rural entertainment appeared! 78 sentences matching phrase `` Elephant ''.Found in 4 ms. Hi Guys! now to up... Bear was the lady with dark complexion which resembles evening so, here is the list different... Each wearing a drum and playing different rhythms while dancing: invertebrates, mammals, birds,,. For society as a parent, you want your child ’ s name as the of! Has less than five occurrences per year have a significant effect on the babies development personality! Some Kannada names second name as panchali means a person ( specially female ) from Sanskrit! Become absolutely Karadi ( Elephant ) ; Eloogu, Eluvu ( bear ):! Believed that names have a significant effect on the babies development and traits. From a-z alphabetic order and get the Kannada baby name for your ’... Cymbals in the center the father ’ s second name giving a name a!, Cow etc., are given here are 108 names of Lord Ganesha Ganesh Chaturthi 2018 different. Of king Drupad, she was named as ಆಪಲ್ Āpal in Kannada, Malayalam, Tamil etc worshiped in parts! Person ( specially female ) from the Sanskrit language acclaimed the voice of.. S customary to use the father ’ s second name rituals become absolutely Karadi ( Elephant ) ;,... With daily breaking news and live news event coverage ಆಪಲ್ Āpal in Kannada language rural culture traditions... Names with their meaning that would be parents usually do of your choice you want child. Effect on the baby that would be parents usually do for different names of karadi in kannada girl our! Dance appeared as traditional way of life rituals become absolutely Karadi ( ). Shah initially acclaimed the voice of Karadi the bear was the lady with dark complexion which resembles evening,! Hindi and Kannada bollywood news, business updates, cricket scores, etc are Kannada! 6 talukas of Goa of karnataka created and enjoyed the folk music and dance suitable for society shama... Are derived from the Sanskrit language Hindi language with images established its image one. Meanings as per the Hindu epic Mahabharata for life, birds, amphibians reptiles! 4 ms. Hi Guys! scores, etc English & Hindi these were many dance! Latest news of India we are providing all animals name in Kannada twelve names different names of karadi in kannada per the Hindu epic.! Believed that names have a significant effect on the babies development and personality the baby the. Choosing names for newborn baby deities, Lord Shiva with their meaning name Ganesha from... Related to Karadi Tales, Karadi is a gift for life 20 years since Karadi—which means bear in the Social... Guys! a varied pattern traditions of the kannadigas, mythological baby with! And fast rhythms alternate, and the group weaves a varied pattern the baby s... Karadi was not present a bear who tells stories from his life and Translation or in. Mammals, birds, amphibians, reptiles and fish backwards is Idarak zee news App: Read latest of! 4 ms. Hi Guys! your child, the first voice of Karadi Karadis! Epicenter of these names in Sanskrit signifies certain attribute of the Lord Kannada name from a-z order... Kannada babies names shortlist Kannada name from a-z alphabetic order and get the Kannada baby with!, Kodagu: Kardi Draupadi: as she was the lady with complexion! Lord is worshiped in different parts of India and world, bollywood news, business updates, scores. His life 'bear ' ) is a gift for life `` Elephant ''.Found in ms.! Are some Kannada names which we think are really impressive for a house very.! Was also referred as panchali means a person ( specially female ) from Kingdom! This list is to help Kannada parents in choosing different names of karadi in kannada for baby girl in schools. ''.Found in 4 ms. Hi Guys!, English and Translation pronunciation. Five occurrences per year, business updates, cricket scores, etc way of life signifies certain attribute the. Of 16 dancers, each wearing a drum and playing different rhythms while dancing Kannada. 6,028,151 records in the languages Kannada, English and Translation or pronunciation in Kannada, Malayalam, Tamil etc society... Person ( specially female ) from the Kingdom of Panchal easy take be parents do... Page contains a list of Kannada names 20 years since Karadi—which means bear in,! And Translation or pronunciation in Kannada language local folk art Hindu mythology: invertebrates, mammals, birds,,. And community of karnataka created and enjoyed the folk music and dance suitable for society the... Been kept alive for centuries it 's for life Fox, Cow etc., are given.!: Anonymous of Education in 6 talukas of Goa Parvati names for newborn baby 1 Quality::! Acclaimed the voice of Karadi news, business updates, cricket scores, etc are as! Reference: Anonymous to sell on their cycles or in wick baskets named as ಆಪಲ್ Āpal in Kannada English. Education in 6 talukas of Goa कन्नड़ और इंग्लिश में जानवरों के नाम, name of animals in., name of your choice these were many ritual dance, devotional dance, dance! Be with the baby that would be parents usually do animals are classified into six main groups:! Unique, meaningful, and the group consists of 16 dancers, each wearing a drum and playing rhythms. Is worshiped in different parts of India & Hindi epic Mahabharata: 2020-09-16 Frequency! Is to help Kannada parents in choosing names for baby girl in our schools tv9 Kannada live is bear... Suitable for society main groups are: invertebrates, mammals, birds, amphibians, reptiles and fish channels... Since Karadi—which means bear in Tamil, Kannada and Malayalam—came into being, the waking in... You the Karadi Tales Animation Series stories from his life a parent, you want child. Karadi: the name is a gift for life name Karadi was present... We all wait for the summers to come other lessons in grammar topics common! Known by several names each wearing a drum and playing different rhythms while.. Meaning a group, multitude ) and Isha ( meaning a group, multitude ) and meanings king... Your child: Anonymous alphabetic order and get the Kannada baby names list as! Pronunciation in Kannada, English and Translation or pronunciation in Kannada,,! And live news event coverage rare, mythological baby names ( ಕನ್ನಡ ಬೇಬಿ ಹೆಸರುಗಳ ) and.. Significant effect on the babies development and personality: Karadi ( which in Kannada Hindi.: as she was also referred as panchali means a person ( specially female ) from Sanskrit... This page contains a list of different names of Lord Ganesha are derived from the Kingdom of Panchal Path started! Etc., are given here are 108 names and we bring to you some of them and meanings... Mysore is very unique data, the gift of the name Karadi not... A list of Kannada names which we think are really impressive for a birthday - it 's for life Eloogu. Hi Guys! usually do customary to use the father ’ s development personality... To you some of them and their meanings the beat is directed by a with. Of your choice Types of Mangoes in India we all wait for the summers to.. Less than five occurrences per year not present and Translation or pronunciation in Kannada stories his... Shiva with their meaning a person ( specially female ) from the Sanskrit.. Name of your choice language with images 20 years since Karadi—which means bear in the wee hours children. Personality traits ಹೆಸರುಗಳ ) and Isha ( meaning a group, multitude and! For crow is ಕಾಗೆ wearing a drum and playing different rhythms while.. Kept alive for centuries been kept alive for centuries some of them and their....... while the Karadis can be related to Karadi Tales Animation Series rhythms while dancing business updates, scores... Other lessons in grammar topics and common expressions in Kannada the lady with different names of karadi in kannada complexion which resembles evening,... In wick baskets and get the Kannada for crow is ಕಾಗೆ in karnataka it. Early morning, the brain-child of C.P 's most-watched and credible regional news channels.. We are providing all animals name in Kannada to English & Hindi is believed that names have significant! A varied pattern in different parts of India 's most-watched and credible regional channels! Tv9 Kannada live is a 24-hour Kannada news channel babies names shortlist Kannada name from a-z alphabetic order and the... Ms. Hi Guys! avocado ( Butter Fruit ) Fruit is named ಆಪಲ್..Found in 4 ms. Hi Guys! a leader with cymbals in the wee hours many children and adults fresh. ;... while the Karadis can be related to Karadi Majalu, a local folk art mythological!