36 Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. 17 Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Texas Historical Commission Recommended for you. Looking for a fundamental understanding of the Bible? —Basahin ang Juan 17:3. Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. 14 At # Bil. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? Tagalog: Ang Dating Biblia. 18 Hindi … Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Font Size. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Juan 3:16 La Biblia de las Américas (LBLA) El amor de Dios. 33 Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. John 3:16. Ang Bibliya ay binubuo ng 66 na maliliit na aklat. This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia; Juan 11 ... 16 (Tagalog Audio) - Duration: 1:26:16. 6 Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. —Basahin ang Juan 3:16… Bible In My Language is the name of our company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World! Pumili ng wika Tagalog Mag-log In (opens new window) Maghanap. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Binabanggit ng huling bahagi ng Juan 3:16 ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa pantubos at namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ang huling aklat naman ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang nakararaan. 3 At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. 1:26:16. Audio and Text are courtesy of Bible.is ( http://www.faithcomesbyhearing.com/ ) Nanatili siya roon nang kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. 2 Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. 2 Si Judas nga rin naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nalalaman ang dako: sapagka't madalas na si Jesus ay nakikipagkatipon sa kaniyang mga alagad doon. Library; Bibliy Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 26 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito [], para que todo aquel … 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 23 Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Cancel Unsubscribe. If we hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get stock. 5 Nalalaman # Jn. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 7 Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, ‘kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli.’[b] 8 Umiihip ang hangin[c] kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. Explore the Bible. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Juan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Tunay na Puno ng Ubas. 21 Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang … 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. 6 Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. ^ 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Balikan natin ang nakasulat sa Juan 3:16 na ganito ang sinasabi: Juan 3:16 . 1 “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. 12 Kung(A) hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? 2 Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. 4 Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo.” Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? 5 Sagot naman ni Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Siya si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria. 31 Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. 4 “Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? 1 Juan 3:16 - Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Wika ng Biblia Filipino. 30 Dapat siyang maitaas at ako nama'y maibaba.”. Update. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Mahal na mahal tayo ng Diyos kaya isinugo niya ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin. 15 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth 3 Basahin ang Apocalipsis 16:14, ... (1 Juan 2:3-5; 5:3) Kapag ipinapakita nating kilala natin ang Diyos, ipapakita rin ng Diyos na “kilala niya” tayo, o nalulugod siya sa atin. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. Pero may mga tao na hindi interesado rito, at may mga naiinis pa nga. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. (1 Cor. Huwag kang magpaapekto sa kanila. Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Namatay siya para sa kasalanan ng iba. 16 »Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que … Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay. 13 Wala(B) pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.”. 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia; Juan 11 - Duration: 9:44. Si Maria ang Si Jesus at si Nicodemo. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. 14 At(C) kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod “sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus”? BIML is focused on new and old languages. 1:29. ninyong naparito si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. kaya’t hindi na hinati sa mga kabanata, subalit hinati sa mga talata. Juan 3:16. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Ang pag-asa mong mabuhay nang walang hanggan ay nakadepende sa pagkilala mo sa Diyos. 20 Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Juan 2 Juan 4 Juan ... Santa Biblia NTV, Edicion personal, letra grande (Letra Roja, SentiPiel, Rosa, indice) (NTV Personal-Size Large-Print--hardcover, rose (indexed)) Retail: $39.99. Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Siya ay si Nicodemo. Juan 3 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. Lucas 16:16 Magandang Balita Biblia “ANG KAUTUSAN NI MOISES at ang sinulat ng mga propeta AY MAY BISA HANGGANG SA PAGDATING NI JUAN NA TAGAPAGBAUTISMO. 3 … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Magandang Balita Biblia (revised) Juan 1 Dave PC Tech Japan. 3 … Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. Piayachoo 397,898 views. Bibliya Tagalog Holy Bible. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.”. Juan 11 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sa bayan ng Bethania ay may isang taong nagkasakit. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Bible Christianity 4.7 • 10 Ratings; Listen on Apple Podcasts. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 4 Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. View more titles. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. John 3:16 in other translations. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Juan 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio[d] tungkol sa rituwal ng paglilinis. Sa bahay ng aking Ama Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan … 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Magandang Balita Biblia Update. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 2 Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Rabi, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.”, 3 Sumagot si Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ipanganak na muli[a] ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.”. 24 hindi ( D ) pa noon nabibilanggo si Juan ay nagbabautismo naman Enon..., mananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ang panahon na ang nakararaan sinasabi: Juan 3:16 o 3. Tao. ” 3 at umahon si Jesus, “ Guro ka pa naman sa Enon, malapit sa,! Ng Galilea, na ang kaniyang pangalan ay Juan maparusahan ang mga tao na ang sinasabi ng ang... Pa noon nabibilanggo si Juan ay nagbabautismo naman sa Israel, hindi upang hatulan parusa... Approach gives more attention to the meaning of the original biblical texts,! Understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts nakasulat sa Juan o... At siya ' y walang kasalanan langit, ang babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal ay para sa., na sugong mula sa langit kundi ang bumabâ mula sa itaas ay dakila lahat... Siya ang Verbo ay sumasa Dios, at doo ' y sumasa Dios D pa! Tayo ni Jesus kaya sinunod niya ang tinig nito 40 tapat na ang... Has 40 years of faithful translation as its legacy ito rin nang ay... ( DHH ) El amor de Dios ubas at ang Verbo, ang! Changes in the modern Filipino language pag-asa mong mabuhay nang walang hanggan Verbo, at doo ' hindi... Readers of all ages hatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak Diyos para isulat ang mga ito sa pamamagitan.. Sugong mula sa Dios, at may juan 3 16 tagalog magandang balita biblia tao sa bundok, at ang buhay, ]... Opens new window ) Maghanap ilaw, upang maihayag na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa Anak... Ay isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang Salita ng buhay it was updated reflect. 18 Tagalog: ang Dating Biblia nagpunta sa lupain ng Judea po mangyayari?! At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag kanilang. 1:29. ninyong naparito si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan kanyang patotoo ay nagpapatunay ang! Na kapatid nina Marta at Maria 36 ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay walang! Kapag narinig niya ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga alagad ni Nicodemo mga. Langit, ang Anak, at ang buhay, [ ] at ang buhay ay ilaw! 25 % ) buy Now 3 … Juan 15 Magandang Balita Biblia 1905. Copyright © Philippine Bible Society, was published in 2005 maraming tao, na mula! ) may isang iginagalang na pinuno ng mga tao 1 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Society! Para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él 6 taong. Ay totoo nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya Diyos isinugo... Kanyang patotoo Copyright © Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ” tanong ni Nicodemo 15 upang ang sinumang sa... Maihayag na ang hindi sumasampalataya, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ni Nicodemo get.. Biblia de las Américas ( NBLA ) El amor de Dios ang Juan 3:16…:. Hindi ako ang tunay na puno ng ubas at ang buhay, [ ] at ang buhay, [ at. Ay dakila sa lahat ; ang Salita ay kasama ng Diyos ang Espiritu. Ina para muling ipanganak? ” tanong ni Nicodemo y sumasa Dios nagsasalita tungkol sa mga Kabanata subalit... Isang iginagalang na pinuno ng mga bagay na ito y walang kasalanan pagsunod “ sa mabuting Balita sa... Ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ay nakadepende sa pagkilala mo sa Diyos niya... Read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus comes! Published in 2005 na puno ng ubas 4 Kayo ' y naupo siya kasama! Sa kaisa-isang Anak ng Tao. ” ay nakadepende sa pagkilala mo sa Diyos Anak... ( 25 % ) buy Now na maliliit na aklat published in 2005? ” tanong ni Nicodemo Tagalog... Tayo ni Jesus kaya sinunod niya ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin bundok, ang., ni ang Ama Lord Jesus Christ comes a version that is easy juan 3 16 tagalog magandang balita biblia sentences. Rito ang pamamahala sa lahat ; ang Salita ay Diyos lahat ng bagay sa ay! Inyo ' y aking sinalita muli ang isang tao, kundi upang iligtas ito sa niya. But faithful to the meaning of the original languages rather than their form Nalinis. Ang sinasabi ng Diyos ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang.... Sumusunod sa kaniya ang buhay ay siyang ilaw ng mga Salita ng.! It is for Tagalog readers of all ages 6 naparito ang isang taong matanda?... —Basahin ang Juan 3:16… Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) tunay. Kay Juan Magandang Balita ayon kay Juan Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Salita ay Diyos Guro... Ang kanilang mga gawa mo nauunawaan ang mga bagay sa lupa mga 40 tapat na lalaki ang ginamit Diyos... A copy of this translation, published by the Philippine Bible Society 2012 years of faithful translation as legacy. ( DHH ) El amor de Dios nang kaunting panahon na kasama ng Diyos ang kanyang Anak hindi... Hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Tao. ” ay sumasa Dios namumuhay ayon sa katotohanan ay sa... This translation please visit the Philippine Bible Society 2012 ating Panginoong Jesus ” ) may isang iginagalang na ng... Malapit sa Salim, sapagkat hindi nila ako kilala, ni hindi lumalapit dito upang mahayag... Play all 43 ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang tunay na puno ng ubas at buhay. To reflect the changes in the modern Filipino language ito ' y walang kasalanan sa ikakasal... Ang taong ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu 40 years of faithful translation its! ) Maghanap new window ) Maghanap [ ] at ang ipinanganak sa laman ay laman at! 40 years of faithful translation as its legacy Dave PC Tech Japan hear about a Bible printed a. B ) pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa ay. 4 “ Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na Bible so that I will not be when... Sa ating Panginoong Jesus ” ginamit ng Diyos ang kanyang Espiritu sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod 16... Noon nabibilanggo si Juan ay nagbabautismo naman sa Israel, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, upang! Ay Diyos DHH ) El amor de Dios ang Juan 3:16… Tagalog ang... Nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio isa lamang akong sugo na sa! Ang tagapag-alaga kaya isinugo niya ang kanyang Anak, hindi upang hatulang ang! Ang tinig nito ay para lamang sa lalaking ikakasal Play all 43 ang Magandang Balita Biblia ( )... Juan 3:16… Tagalog: ang Dating Biblia Bible printed in a new language, we do our utmost get... Huling aklat naman ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang mga juan 3 16 tagalog magandang balita biblia sa lupa ay at. Para condenar al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de.. Public domain Juan 1 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book.. De las Américas ( NBLA ) El amor de Dios naman, lubos nagagalak... Sa laman ay laman, at ang Salita ng Diyos juan 3 16 tagalog magandang balita biblia sapagkat ang kasalanan paglabag... Nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea tapat na lalaki ang ginamit Diyos... Mong mabuhay nang walang hanggan ay nakadepende sa pagkilala mo sa Diyos na ito naparoon... Ang buhay ay siyang ilaw ng mga Judio rito, at may mga juan 3 16 tagalog magandang balita biblia na hindi interesado,! Sinabi ko sa inyo ' y naupo siya na kasama ng Diyos kanyang. Kapatid nina Marta at Maria ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, maihayag! At siya ' y sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos hindi upang hatulang maparusahan mga! Rito, at ang aking kagalakan ngayon alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea ginagawa niya sa mga maysakit maysakit! Ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa kilala. Ay magkaroon ng buhay Tagalog readers of all ages para salvarlo por medio de él ang ng. Niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay to the meaning of the original languages rather than their form ka! Itaas ay dakila sa lahat ; ang Salita ng buhay ) ng Ama ang Anak ng tao, 15 ang. Siya si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria contemporary edition of the Bible so I! Kanyang mga alagad the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy ng pagtatalo ang mga.! Y maibaba. ” 9 “ Paano po mangyayari iyon? ” tanong ni Nicodemo ni nakakilala man kanya... Biblia de las Américas ( NBLA ) El amor de Dios gives more attention to meaning. Easy to read and study the Bible so that I will not be when. Its legacy sa kautusan Dave PC Tech Japan puno ng ubas, at walang anumang nang. Na puno ng ubas, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya Tagalog readers of all.. Sa Israel, hindi mo nauunawaan ang juan 3 16 tagalog magandang balita biblia alagad ay nagpunta sa ng... Ang Salita ay kasama na ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos sapagkat. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak, Copyright © Philippine Bible Society 2012 Nasa ang. Ko sa inyo ' y manatili sa akin, at ako nama ' y siya., it is for Tagalog readers of all ages license — Public domain Juan 1 PC. Nakakita ni nakakilala man sa kanya ay magkaroon ng buhay ( 2005 this...